Resultat av erbjudande för omvandling av A-aktier till B-aktier

Den andra, och sista, anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier i SBF Bostad AB (publ) är nu avslutad. Ytterligare 5 233 A-aktier har anmälts för omvandling till B-aktier, Bolaget kommer nu verkställa omvandlingen av samtliga anmälda aktier.

Antalet A-aktier, som inte var anmälda för inlösen, uppgick den 15 maj 2023 till 9 108 stycken. Det motsvarar 5,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Av dessa anmäldes 5 233 A-aktier för omvandling under denna omvandlingsperiod. Styrelsen för SBF Bostad AB (publ) har nu beslutat att verkställa omvandlingen för samtliga aktier som anmälts. Emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar som ombud för Bolaget i den praktiska hanteringen. Omvandlingen är verkställd när den är registrerad hos Bolagsverket och antecknats i aktieboken hos Euroclear. Första handelsdag på NGM Nordic AIF för de omvandlade B-aktierna beräknas bli senast den 31 juli 2023. B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.