SBF Bostad AB (publ) – Bokslutskommuniké 2019

Kommentarer från VD

Under året har SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” genomfört tre nyemissioner, som totalt inbringade 197 363 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt har rest 482 408 KSEK från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2019. Under året har Bolaget förvärvat 25 fastigheter belägna i Borgholm, Kävlinge, Laholm, Skellefteå, Ystad och Örkelljunga för totalt 447 666 KSEK. Samtidigt har tre fastigheter i Kävlinge avyttrats för 29 000 SEK och Bolaget har investerat 10 466 KSEK (8 207) i befintliga fastigheter, för att höja standarden och i förlängningen få ökade hyresintäkter.

Vi känner oss väl tillfreds med det resultat som uppnåtts under året och med det fastighetsbestånd som vi idag innehar och ser fram emot att utöka det, samt att förvalta fastighetsportföljen på ett effektivt och lönsamt sätt för våra investerare.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen har den 31 januari 2020 fattat beslut om nyemission om högst 214 000 KSEK, med teckningsperiod 9 mars till 3 april 2020, enligt villkor som offentliggjorts den 31 januari 2020.

Den 14 februari offentliggjordes att aktieöverlåtelseavtal via bolag har ingåtts om avyttring av 3 fastigheter i Örkelljunga. Frånträde av fastigheterna är planerat till den 31 mars.

Bokslutskommunikén bifogas som separat bilaga.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 28 februari 2020 kl. 08.20.