SBF Bostad AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020

Kommunikén omfattar perioden 1 januari till 31 december 2020.

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 1 983 600 KSEK (947 400)
  • Hyresintäkterna ökade med 78% till 92 221 KSEK (51 889)
  • Driftnettot ökade med 65% till 49 827 KSEK (30 242)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 111 719 KSEK (31 442)
  • Periodens resultat per A-aktie uppgick till 8 520 kr (3 326 kr)
  • EPRA NRV per A-aktie ökade till 60 044 kronor (54 112) vilket inklusive återlagd utdelning är en ökning med 13,2%

                             ­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________

                             Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Aktieplit 5:1 genomförd 22 februari 2021
  • EPRA NRV per A-aktie per 2020-12-31 baserat på nytt antal aktier uppgick till 12 009 kr
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 300 kr per A-aktie (220 kr)

Kommentarer från VD

Det gångna året var SBF Bostad ABs (publ) (”Bolaget”) mest framgångsrika år. Bolaget reste knappt 200 miljoner kronor i nytt kapital och ökade sitt fastighetsbestånd med drygt 1 miljard kronor till nästan 2 miljarder kronor. Samtidigt som verksamheten har fördubblats så har avkastningen varit mycket god med en ökning av substansvärdet per aktie (EPRA NRV/Aktie) på hela 13,2 %. Detta är mycket glädjande i en produkt, svenska hyresbostäder, som karaktäriseras av låg risk och stabil avkastning.     

Under året genomförde Bolaget fyra nyemissioner som totalt inbringade 198 miljoner kronor, vilket innebär att Bolaget totalt har rest cirka 680 miljoner kronor från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2020. Under året har Bolaget förvärvat 19 fastigheter belägna i Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Staffanstorp och Trelleborg för totalt 948 miljoner kronor. Samtidigt har två fastigheter i Örkelljunga avyttrats för 77 miljoner kronor och Bolaget har investerat 32 miljoner kronor (10,5) i befintliga fastigheter för att höja standarden och i förlängningen få ökade hyresintäkter.

Vi känner oss väl tillfreds med det resultat som uppnåtts under året och med det fastighetsbestånd som vi idag innehar och ser fram emot att utöka det, samt att förvalta fastighetsportföljen på ett effektivt och lönsamt sätt för våra investerare. Vi ser med tillförsikt fram emot resten av året och hoppas kunna fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning till våra aktieägare.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Den 9 februari 2021 offentliggjordes beslut om nyemission i SBF Bostad AB om högst 10 000 aktier av serie A, vilket kan tillföra bolaget högst 113 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Teckningstiden är fastställd till 8 – 26 mars 2021. Teckningskursen 11 300 kronor per aktie av serie A, var villkorad av att extra bolagsstämman den 15 februari 2021 skulle fatta beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1). Bolagsstämman fattade beslut enligt förslag och den 16 februari 2021 offentliggjorde styrelsen beslut om verkställande av aktiesplit, vilket innebar att sista dag för handel före aktiesplit var den 19 februari 2021 och första dag för handel efter split var den 22 februari 2021.

Bokslutskommunikén bifogas som separat bilaga.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 26 februari 2021 kl. 08.20.