SBF Bostad AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

SBF Bostad gick stärkt ur ett utmanande 2023. Driftnettot förbättrades, en företrädesemission om 70 Mkr genomfördes, avtal om försäljningar för 417 Mkr träffades och krediter motsvarande 488 Mkr förlängdes i fem år. Sammantaget har det haft en väsentlig positiv inverkan på fondens stabilitet.

Sammanfattning av perioden oktober – december 2023

 • Hyresintäkterna ökade för jämförbart bestånd med 3,8 procent. För hela perioden ökade hyresintäkterna med 1,4 procent till 53 732 tkr (53 014).
 • Driftnettot ökade för jämförbart bestånd med 4,1 procent. För hela perioden minskade det med -14,9 procent till 31 394 tkr (36 881).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -20 076 tkr (-94 593). Negativt resultat beror främst på ökade räntekostnader.
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 943 770 tkr (3 473 160). För jämförbart bestånd minskade marknadsvärdet med 0,17 procent.
 • Periodens resultat per Stamaktie uppgick till -80 kr (-378).
 • Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -136 kr (-640).
 • NAV per A- och B-aktie uppgick till 8 750 kr (12 100).

Sammanfattning av perioden januari – december 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 9,2 procent till 222 841 tkr (204 087). För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4,9 procent.
 • Driftnettot ökade för jämförbart bestånd med 15 procent. För hela perioden ökade driftnettot med 7,5 procent till 138 581 tkr (128 916).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -358 712 tkr (-231 855). Negativt resultat beror främst på ökade räntekostnader samt värdeminskning på fastigheterna på grund av ökat avkastningskrav.
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 943 770 tkr (3 473 160). För jämförbart bestånd minskade marknadsvärdet med 10 procent.
 • Periodens resultat per Stamaktie uppgick till -1 435 kr (-1 140).
 • Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -2 412 kr (-1 628).
 • NAV per A- och B-aktie uppgick till 8 750 kr (12 100).

Väsentliga händelser under året

 • Fastigheter motsvarande 180,4 Mkr har sålts och frånträtts i Skövde och Ystad.
 • Genomförd företrädesemission inbringade 70 Mkr.
 • Omvandling av 85 511 A-aktier till B-aktier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Kallat till extra bolagsstämma med anledning av föreslagen aktiesplit (1:10) för samtliga aktieslag. Spliten möjliggör för fonden att besluta om utbetalning av inlösen för anmälda A-aktier i två steg. Första utbetalningen avser 40 procent av inlösen innan 31 mars, resterande del avses verkställas under andra halvan av 2024. Spliten ger även aktien förutsättningar att bli mer likvid då en lägre kurs ökar tillgängligheten.

Positionerad för framtiden
Bostadsfastighetsmarknaden visar klara tecken på en ljusare framtid med hög hyrestillväxt, hög efterfrågan på bostäder, vikande inflation och räntesänkningar. SBF Bostad går stärkt ur ett utmanande 2023.

– Vårt fokus var och är fortsatt att stärka fondens finansiella ställning. Att drygt 70 miljoner investerades i fonden denna höst är ett styrkebesked och ett betyg på tillit från våra investerare. De fastighetsförsäljningar som har genomförts motsvarande 417 Mkr och de förlängda krediterna motsvarande cirka 488 Mkr i fem år har också haft en central inverkan, säger Terje Björsell, VD, SBF Fonder.

SBF Bostad arbetar långsiktigt för att minska klimatavtrycken och det främst genom minskad energiförbrukning i fastigheterna. Resultatet är tydligt och ger dessutom betydande kostnadsminskningar. Trots det kalla vädret har förbrukningen av fastighetselen minskat med tre procent och fjärrvärmeförbrukningen med fyra procent under 2023 för jämförbart bestånd.

– Under året har vi gjort en intern analys av fastigheternas energiklassning som visar att 47 procent av fondens fastigheter bedöms ha en förbättrad energiklassning jämfört med rådande energideklaration. Det är ett resultat av SBFs hållbarhetsarbete som vi är stolta över, avslutar Terje Björsell.

Finansiell kalender
Extra bolagsstämma: 7 mars 2024
Årsredovisning 2023: 30 april 2024
Årsstämma: 23 maj 2024
Halvårsrapport 2024: 28 augusti 2024
Delårsrapport Q3 2024: 26 november 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Terje Björsell, vd, terje.bjorsell@sbffonder.se, mobil 072-58 91656
David Krook, CFA, Chef för Investerarrelationer, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879
Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192

Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande torsdag den 22 februari 2024, kl. 16:20.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder hade per den 31 december 2023 ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.