SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Åstorp

SBF Bostad AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv, via bolag, av fastigheterna Asken 7 och Dalian 10 i centrala Åstorp. Fastigheterna innehåller 60 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till 4 412 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas för ett överenskommet marknadsvärde om 85 miljoner kronor, innan avdrag för latent skatt. Säljare är Willhem.

Tillträde beräknas ske den 1 juli 2021, givet att villkor i avtalet är uppfyllda. Fastigheterna har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

”Det är glädjande att förvärva två fina fastigheter på centrala lägen i Åstorp från en välrenommerad aktör på marknaden. Vi kommer att fortsätta arbetet med successionsrenovering av lägenheter, vilket har påbörjats av den tidigare ägaren. Detta kommer att bidra positivt till värdeutvecklingen,” säger Johan Grevelius, VD i SBF Bostad AB (publ).

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av fastigheterna att ha ett fastighetsvärde uppgående till cirka 2,2 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad och Åstorp. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 128 000 kvadratmeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 16 juni 2021 kl. 15.30.