SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, enligt bemyndigande av årsstämman den 20 april 2021, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier av serie A enligt nedanstående huvudsakliga villkor. Vid tidpunkten för detta beslut och detta pressmeddelande, äger Bolaget fem aktier av serie A.

  • Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  • Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
  • Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
  • Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
  • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Enligt gällande börsregler, kommer genomförda transaktioner att anmälas till NGM, som offentliggör informationen på sin hemsida.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets

VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, fredagen den 8 oktober 2021 kl. 14.25.