SBF Bostad AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma och nyemission av nytt aktieslag av serie B

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) kallar till extra bolagsstämma att äga rum tisdagen den 29 mars 2022 kl. 10.00 på bolagets kontor enligt bifogad kallelse i sin helhet.

Bolagets avsikt är att införa nytt aktieslag, aktie B, enligt ändringar i bolagsordningen som bolagsstämman föreslås fatta beslut om enligt kallelsen.

Bolagsstämman föreslås också att fatta beslut om nyemission, under förutsättning att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen, av det nya aktieslaget B, till teckningskurs 14 500 kronor per aktie av serie B och med minsta teckningspost uppgående till 10 aktier av serie B. Teckningstiden är den 5 april till och med den 22 april 2022 och övriga huvudsakliga villkor framgår av kallelsen. Kallelsen omfattar även förslag om emission av stamaktier.

Vid beräkning av teckningskursen för aktie av serie B, har hänsyn tagits till att denna aktie inte kommer att vara berättigad till utdelning för 2021. Föreslagen utdelning för aktie av serie A, kommer att offentliggöras i bokslutskommunikén senast den 28 februari 2022. Maximal emissionsvolym är 35 000 aktier av serie B, motsvarande emissionslikvid uppgående till 507 500 tkr. Volymen skall ses i ljuset av att SBF Bostad AB är att likna vid en traditionell fond i den bemärkelsen att det inte finns någon egentlig övre gräns för hur mycket kapital som kan tas in löpande. Ju mer kapital som tas in, desto fler högkvalitativa hyresbostäder förvärvas av bolaget.  

För ytterligare information, vänligen kontakta Johan Grevelius, VD och ledamot i SBF Bostad AB, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller Linus Nilsson, Affärschef i SBF Management AB, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 016 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 24 februari 2022 kl. 17.10.