SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

”Högre räntor och hög inflationstakt är en utmaning för hela fastighetsbranschen. Med vår mångåriga kompetens av att förvalta hyresbostäder har vi dock goda möjligheter att parera kostnadsökningarna genom exempelvis energioptimering och investeringar i solceller. Vidare ser vi att de förändrade förutsättningarna även skapar intressanta förvärvsmöjligheter, exempelvis från säljare som behöver avyttra för att hantera sin skuldsida. Vår transaktionsavdelning utvärderar löpande nya affärer. I nuläget med fokus på mindre till medelstora objekt som kompletterar fondens befintliga bestånd på attraktiva orter runt om i Sverige. Vi tror att den närmaste tiden kommer att ge möjlighet till selektiva förvärv som visar sig vara riktigt bra investeringar på längre sikt”, säger vd Carl Adam Rosenblad.

Därför har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 20 april 2022, fattat beslut om nyemission av B-aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter.  Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

Bolaget beräknar att per den 20 oktober 2022 offentliggöra NAV per den 30 september 2022 och därför kommer beslut om teckningskurs att fattas och offentliggöras, i anslutning till offentliggörandet av NAV. Beslutet om teckningskurs kommer att inkludera uppgifter om hur mycket emissionen högst kan tillföra Bolaget och hur mycket aktiekapitalet högst kommer att öka.

ÖVRIGA HUVUDSAKLIGA VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN AV B-AKTIER:

  • Emissionen skall omfatta högst 35 000 B-aktier.
  • Minsta teckningspost är 10 B-aktier.
  • Teckningsperioden är den 1 november 2022 till och med den 25 november 2022.
  • Sista likviddag är den 7 december 2022.
  • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  • Första handelsdag för de nyemitterade B-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 29 december 2022.
  • Emissionen vänder sig till allmänheten.
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
  • Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen.

Bolaget, som bildades 2016, förvaltas av SBF Fonder AB, som startade verksamheten 2003.  Bolagets portfölj av hyresbostäder har ett värde på cirka 3,7 miljarder kronor med fastighetsbestånd på 18 orter i Sverige.

B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se,  mobil 070 811 65 50.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 27 september 2022 kl.10.00.