SBF Bostad AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

SBF Bostad AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på NGM Nordic AIF, och drivs i en fondliknande struktur som lyder under den europeiska fondlagstiftningen, LAIF, ”Lagen om alternativa investeringsfonder”, med SBF Fonder AB som AIF-förvaltare. Verksamheten består i att äga och förvalta svenska bostadshyresfastigheter.

  • NAV per A-aktie 14 950 SEK (11 654).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 937 940 KSEK (1 983 600).
  • Hyresintäkterna ökade med 62% till 149 303 KSEK (92 221).
  • Driftnettot ökade med 83% till 91 196 KSEK (49 827).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 372 594 KSEK (111 719).
  • Periodens resultat per A-aktie uppgick till 3 952 SEK (1 704).
  • Aktiesplit 5:1 per 22 februari 2021.
  • Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 350 kr per A-aktie (300 kr)

Fastighetsbeståndet i SBF Bostad har under året ökat med närmare en miljard kronor till nära tre miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 138 768 kvm vid årsskiftet.

Under året har SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” genomfört fem nyemissioner, som sammanlagt inbringade totalt 462 475 KSEK och en emission av stamaktier som inbringade 500 KSEK, vilket innebär att Bolaget totalt, exklusive stamaktier har rest cirka 1 076 347 KSEK, från starten sommaren 2016 till och med den 31 december 2021 Den 22 februari 2021 genomfördes en aktiesplit 5:1 av A-aktien. Under året har Bolaget förvärvat 9 fastigheter för cirka 570 KSEK. Förvärven ger helårseffekter på resultatet först 2022.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

I februari 2022 har tre fastigheter i Kalmarområdet förvärvats för 52 000 KSEK. I februari har avtal ingåtts om förvärv av Trabo Fastigheter AB, som äger 18 fastigheter med 514 lägenheter i Tranås och tre fastigheter i Årjäng med 37 lägenheter. Överenskommet fastighetsvärde är 650 000 KSEK och tillträde beräknas till april 2022. Enligt styrelsens förslag har extra bolagsstämma den 29 mars 2022 fattat beslut om ändring av bolagsordning för införande av nytt aktieslag av serie B samt beslut om nyemission av aktier av serie B och av stamaktier. Under januari förvärvades 56 egna aktier av serie A till ett värde av 723 KSEK. Totalt innehar bolaget idag 153 egna aktier av serie A.

Årsredovisningen bifogas detta utskick och kan beställas från bolaget via mail till sbfbostad@sbffonder.se eller per telefon

08 – 667 10 50. Årsredovisningen finns även på bolagets hemsida www.sbfbostad.se liksom kallelsen till årsstämman som äger rum den 20 april 2022 kl. 10.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,

mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 mars 2022 kl. 16.10