Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) informerar om uppskjuten teckningsstart för nyemission

Enligt tidigare offentliggörande skall nyemission av A-aktier genomföras med teckningstid 17 maj till och med den 4 juni 2021.

På grund av fördröjd handläggning av prospektet hos Finansinspektinen, beräknas första teckningsdag istället infalla tisdagen den 18 maj 2021.

När godkännande av prospektet erhållits från Finansinspektionen, kommer detta i sedvanlig ordning att offentliggöras av Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 14 maj 2021 kl. 14.20.