Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har den 27 september 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 april 2022, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsens avsikt med emissionen är att, i linje med Bolagets investeringsstrategi, ge fler investerare möjlighet att bli ägare till hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige.

Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 26 oktober 2022. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens webbplats www.fi.se

Nedan följer i korthet villkor och tidsplan för nyemissionen:

 • Emissionen skall omfatta högst 35 000 B-aktier.
 • Emissionskursen är 12 800 kronor per B-aktie.
 • Minsta teckningspost är 10 B-aktier á 12 800 kronor, vilket innebär 128 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 448 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 1 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningsperioden är den 1 november 2022 till och med den 25 november 2022.
 • Sista likviddag är den 7 december 2022.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag för de nyemitterade B-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 29 december 2022.
 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information kan ni besöka Bolagets webbplats www.sbfbostad.se eller kontakta Bolagets vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 0708 11 65 50.