Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) lämnar nytt förslag till vinstdelning.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 ABs (org.nr. 559056-4000) förslag till vinstdelning på årsstämma den 12 april 2019 kl. 11.00. Detta förslag ersätter styrelsens tidigare förslag från mars 2019, som presenterats i årsredovisningen och kallelsen till årsstämman.

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 1 100 kronor lämnas per aktie av serie A och att ingen utdelning lämnas till stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning.

Efter att årsredovisningen upprättats, har den senaste nyemissionen av aktier av serie A registrerats, vilket innebär att antalet ökat från de i årsredovisningen och kallelsen angivna 5 615 till 7 234, vilket också är det antal som kommer att finnas registrerat på avstämningsdagen och därmed berättiga till utdelning. Med anledning av detta ökar föreslaget totalbelopp för utdelning till aktier av serie A från 6 176 500 kronor till 7 957 400 kronor och kvarvarande vinstmedel som föreslås föras över i ny räkning ändras från 268 598 800 kronor till 266 817 900 kronor.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är väl motiverad med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Föreslagen utdelning påverkar inte bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser, varken på kort eller lång sikt, och är därför förenlig med försiktighetsregeln.

Beträffande koncernens och moderföretagets resultat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkningar samt tillhörande noter.

Tisdagen den 16 april 2019 föreslås som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 23 april 2019.

Idag, den 9 april 2019, har bolagets revisor, KPMG AB, genom huvudansvarig revisor Per Gustafsson, tillstyrkt styrelsens nya förslag till vinstdelning och lämnat ett fullständigt yttrande.

Det nya förslaget, liksom revisorns yttrande och övrig dokumentation inför årsstämman, finns tillgängligt hos Bolaget på nedanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbf14.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03 eller besök Bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 9 april 2019 kl. 10.00.