Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör kallelse till årsstämma samt utdelningsförslag

Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillhanda tidigare än beräknat och därför har styrelsen fattat beslut om att kalla till årsstämma redan den 12 april 2019 istället för den 24 april 2019, såsom angivits i bokslutskommunikén.

SBF 14 Press 190312 offentliggörande av kallelseAktieägare i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) ”Bolaget”, kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, fredagen den 12 april 2019 kl. 11.00. Den fullständiga kallelsen bifogas detta pressmeddelande, finns på Bolagets hemsida www.sbf14.se och publiceras i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 15 mars 2019 och finns tillgänglig på Bolagets kontor och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsens offentliggörande annonseras i Dagens Industri fredagen den 15 mars 2019.

I kallelsen offentliggöras styrelsens förslag till vinstutdelning om 1 100 kronor per aktie av serie A och att ingen utdelning lämnas till stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets hemsida under minst tre veckor innan stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 12 mars 2019 kl.15.30.