Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har den 20 augusti 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2018, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 11 september 2018. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbf14.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

  •  Emissionen skall omfatta högst 1 163 aktier av A-aktier.
  •  Emissionskursen är 51 500 kronor per aktie.
  •  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 59 894 500 kronor.
  •  Teckningstiden är den 1 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018.
  •  Sista likviddag är den 8 november 2018.
  •  Emissionen vänder sig till allmänheten.
  •  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid Bolagsverket.
  •  De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  •  Första handelsdag av nyemitterade A- aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 29 november 2018.
  •  Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 11 september 2018 kl.14.00