Styrelsens beslut om verkställande av inlösen av A-aktier i SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har den 19 mars, med stöd av det inlösenförbehåll som finns i punkt 9 (Inlösen) i bolagsordningen, fattat beslut om verkställande av inlösen avseende 40 procent av de A-aktier som anmälts för inlösen under 2023. Beloppet motsvarar ett totalt inlösenbelopp om 44 901 067 kronor. Utbetalning av detta inlösenbelopp beräknas ske den 26 mars 2024, efter att Bolagsverket registrerat inlösenärendet.

Som tidigare kommunicerats kommer inlösen för anmälda A-aktier ske i två steg under 2024. Respektive inlösenbelopp baseras på senast fastställt NAV i enlighet med bolagsordningen. Den första utbetalningen, vilket omfattar 51 216 A-aktier, baseras därmed på NAV fastställt den 31 december 2023 och innebär en NAV-kurs på 876,70 kronor per A-aktie efter uppdelning av aktier (split 10:1, dvs. en befintlig A-aktie delas upp i tio nya A-aktier). Efter genomförd inlösen makuleras de inlösta A-aktierna och aktiekapitalet kommer därmed minska med ett belopp om 204 864 kronor.

Observera att utbetalningen sker från SBF Bostad AB (publ) till de banker och depåinstitut som A-aktierna är registrerade hos. Eventuella handläggningstider innan inlösenbelopp är aktieägarna tillhanda på respektive konto kan variera.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192.

Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 december 2023 ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.