Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomförde, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 31 maj 2017, nyemission riktad till privata och professionella investerare under november 2017 och i emissionen tecknades 402 A-aktier som inbringande totalt 20,7 miljoner kronor.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 504, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 4 004 A-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 29 004, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktierna 4 004 röster.

Totalt har de emissioner som genomförts, tillfört Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

drygt 202 miljoner kronor och förvärv av fastigheter fortsätter enligt tidigare plan. Idag innehar Bolaget fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona och Kalmar.

Mangold Fondkommission AB har påbörjat leveransen av aktierna den 27 december 2017 och investerarna beräknas se de nya aktierna på sina konton och depåer inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen

den 29 december 2017, kl. 08.25.