Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomförde, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 13 december 2016, nyemission riktad till privata och professionella investerare under maj och juni 2017 och i emissionen tecknades 930 A-aktier som inbringande totalt 47,4 miljoner kronor.

Per den 31 juli 2017 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 102, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 3 602 A-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 28 602, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktierna 3 602 röster.

Nyemissionen var den tredje under de senaste 12 månaderna och totalt har emissionerna tillfört Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) drygt 181,7 miljoner kronor, och efter att fastigheter förvärvats med kapital från den senaste emissionen, beräknas fastighetsvärdet uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Idag innehar Bolaget fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv och Karlskrona.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 31 juli 2017, kl. 08.25.