Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ): Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomförde, enligt bolagsstämmans beslut den 20 maj 2016, nyemission riktad till privata och professionella investerare under juli månad 2016 och i emissionen tecknades 1 244 A-aktier som inbringande totalt 62,2 miljoner kronor.

Per den 29 juli 2016 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 3 744, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 1 244 A-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 26 244, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktierna 1 244 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 juli 2016, kl. 10.00.

 

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 41A  

SE-111 45 Stockholm 

Tel 08 667 10 50  –  Fax 08 667 10 40

 

Email  sbf14@svenskabostadsfonden.se  -  www.svenskabostadsfonden.se/sbf14