Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämma den 24 maj 2018, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen och i prospektet höja det maximala beloppet för kapitalintag. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 94 952 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 365 200 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

  •  Emissionen skall omfatta högst 1 826 A-aktier.
  •  Emissionskursen är 52 000 kronor per A-aktie.
  •  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 94 952 000 kronor.
  •  Teckningstiden är den 28 januari 2019 till och med den 22 februari 2019.
  •  Sista likviddag är den 7 mars 2019.
  •  Emissionen vänder sig till allmänheten.
  •  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  •  De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  •  Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 29 mars 2019.
  •  Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört sex nyemissioner som sammanlagt tillfört bolaget ca 285 miljoner kronor. Bolaget äger fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna med en total yta uppgående till ca 35 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Daniel Gorosch.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbf14.se, eller kontakta bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 070 148 51 03.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 december 2018 kl. 15.00.