Teckningskurs för kommande emission är fastställd.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) informerar härmed om att teckningskurs för den kommande emissionen nu är fastställd.

  • Emissionskursen är fastställd till 12 800 kr per B-aktie.

Enligt tidigare offentliggörande den 27 september 2022, skall nyemission av B-aktier genomföras med teckningstid 1 november 2022 till och med den 25 november 2022.

Som tidigare meddelats är minsta teckningspost 10 B-aktier á 12 800 kr, vilket innebär 128 000 kr. Aktuell emission kommer att tillföra bolaget högst 448 000 000 kr och öka aktiekapitalet med högst 1 400 000 kr. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till fria överkursfonden.

När godkännande av emissionsprospektet erhållits från Finansinspektionen, kommer detta i sedvanlig ordning att offentliggöras av Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 0708 11 65 50 eller besök Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 16.40