Teckningsperioden i nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) är avslutad

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 9 oktober 2020 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till 73 593 000 kronor omfattande 1 326 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till drygt 1,5 miljarder kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 1 326 A-aktier. Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 13 november 2020.

Bolaget äger idag fastigheter på elva orter i Sverige; Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Trelleborg ochYstad.

Vi ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 13 oktober 2020 kl. 16.00.