Teckningsperioden i nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är avslutad – fastighetsbestånd i Laholm förvärvas – Vd Daniel Gorosch tillträder den 5 november 2018.

Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) löpte ut fredagen den 26 oktober 2018 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till cirka 45 miljoner kronor, omfattande 873 A-aktier. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har tagit in totalt cirka 285 miljoner kronor i denna och tidigare emissioner, och har idag ett fastighetsvärde uppgående till cirka 440 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter, och med nu, och tidigare intaget kapital, beräknas Bolaget kunna förvärva ytterligare fastigheter för cirka 150 miljoner kronor.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 873 A-aktier. Avräkningsnotor skickas omgående ut av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Nyemissionen har verkställts med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2018. Emissionen var villkorad till att omfatta högst 1 163 A-aktier och emissionskursen var 51 500 kronor per A-aktie. Nyemissionen är i linje med prospekt registrerat hos Finansinspektionen den 11 september 2018. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 29 november 2018.

Fastighetsförvärv i Laholm

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, via bolag, ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i Laholm. Fastigheterna innehåller sammanlagt 28 lägenheter och sju lokaler, och har en total yta uppgående

till 2 010 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till cirka 27 miljoner kronor. Beståndet förvärvas på en nivå som ligger inom prospektets krav på direktavkastning, det vill säga 3-6 procent. Tillträde beräknas ske i november 2018, givet att förbehåll och villkor i avtalet uppfylls. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Laholm, vilket är gynnsamt ur förvaltningssynpunkt.

Verkställande Direktör Daniel Gorosch tillträder den 5 november 2018

Såsom tidigare meddelats, har Daniel Gorosch utsetts till ny Verkställande Direktör (Vd) i moderbolaget Svenska Bostadsfonden Management AB, liksom i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), och samtliga bolag i koncernen. Det kan nu meddelas att Daniel Gorosch tillträder sin post som Vd måndagen den 5 november 2018. Avgående Vd Lars Swahn, kommer att tillträda som Vice Ordförande i Svenska Bostadsfonden Managements styrelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se 

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 31 oktober 2018 kl. 10.30.