Teckningsperioden i nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är avslutad och fastigheter har förvärvats i Karlskrona och Kalmar.

Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) löpte ut fredagen den 24 november och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till ca 20,3 miljoner kronor, omfattande 394 A-aktier. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har tagit in totalt ca 202 miljoner kronor i denna och tidigare emissioner, och beräknas idag ha ett fastighetsvärde uppgående till ca 310 miljoner kronor.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 394 A-aktier. Avräkningsnotor skickas omgående ut av Bolagets emissionsinstitut Mangold Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Nyemissionen har verkställts med stöd av bemyndigande från årsstämma den 31 maj 2017 och var villkorad till att omfatta högst 2 296 A-aktier till en emissionskurs på 51 500 kronor per A-aktie. Nyemissionen är i linje med prospekt registrerat hos Finansinspektionen den 24 maj 2016 samt tilläggsprospekt registrerat den 3 november 2017. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 16 januari 2018.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har idag, via bolag, förvärvat fastigheterna Brisen 1 och

Viborg 27 i Karlskrona och har den 15 november förvärvat fastigheten Svärdsliljan 7 i Kalmar.

Fastigheterna i Karlskrona innehåller sammanlagt 31 lägenheter och 3 lokaler och har en totalyta på 2 259 kvm. Fastigheterna är centralt belägna. Tillträde sker omgående.

  •  Vi är glada att genomföra försäljningen till Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), som uppvisat en långsiktighet i sin förvaltning och en stark närvaro i Karlskrona, säger Per Harrtoft, VD på Utklippans Fastigheter.

Fastigheten Svärdsliljan 7, i centrala Kalmar, består av 14 lägenheter med en totalyta på 873 kvm. Tillträde skedde samtidigt som avtal ingicks.

  •  Familjen Olsson, tidigare ägare av fastigheten Svärdsliljan 7, önskar Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) lycka till och är övertygad om att fastigheten kommer att förvaltas vidare på ett utmärkt sätt.

Totala förvärvspriset för ovannämnda fastigheter uppgår till ca 57 mkr och fastigheterna har förvärvats på en direktavkastning på mellan 3-6 procent, enligt prospekt. Dessa fastighetsbestånd har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser.

  •  Vi är glada över att enligt prospekt och förvaltningsfilosofi, fortsätta utöka Bolagets fastighetsbestånd med väl underhållna fastigheter i attraktiva områden och på orter där vi sedan tidigare är fastighetsägare med väl fungerande förvaltning, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

Enligt tidigare pressmeddelande har emissionskapital som tidigare tillförts Bolaget investerats i fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona och Kalmar.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 30 november 2017, kl. 15.15.