Omvandling & inlösen

Information om erbjudande till dig som äger A-aktier i SBF Bostad AB (publ)

Som ägare av A-aktier i SBF Bostad har du nu möjlighet att omvandla dina A-aktier till B-aktier eller att anmäla dina A-aktier för inlösen. Genom att omvandla dina aktier får du möjlighet att ta del av nya, mer flexibla, villkor i form av möjlighet till årlig inlösenprocess. Varje A-aktie ger rätt till en B-aktie, vilken har motsvarande rättigheter som A-aktien. Du har även möjlighet att lösa in dina A-aktier till ett inlösenbelopp som fastställs vid inlösentidpunkten.

Anmälningsperiod och svar på erbjudandet 

Anmälningsperiod: 13 mars – 31 mars 2023

Erbjudande: Erbjudande skickas till dig från din bank eller ditt depåinstitut där du har dina aktier. Har du dina aktier registrerat på ett VP-konto kommer du att få ett brev från Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. 

Erbjudandet skickas i anslutning till att anmälningsperioden börjar. Hur du får erbjudandet beror på vilken aktör du har dina aktier hos.

Så svarar du: Du svarar till den aktör som skickat dig erbjudandet, det vill säga din bank, ditt depå-institut eller Hagberg & Aneborn.

Observera att din anmälan är bindande. Du som är ägare av A-aktier kan välja att tacka ja till ett av alternativen för hela eller delar av ditt aktieinnehav. Du kan även fördela de olika alternativen inom ditt totala aktieinnehav. Du måste inte svara på erbjudandet, men att avstå från att svara är förenat med vissa risker. Vänligen se Information om risker i Informationshandlingen.

Frågor & svar

Nedan kan du ta del av vanligt förekommande frågor och svar. Klicka på frågan för att ta del av svaret. För mer utförlig information om erbjudandet uppmanar vi dig att läsa hela Informationshandlingen

Det är möjligheten till frekvens för inlösen som skiljer aktierna åt. B-aktien skapades för att ge dig som investerare mer flexibla villkor i form av möjlighet till årlig inlösenprocess. Som ägare av A-aktier finns den möjligheten vart femte år. Vid omvandling av A-aktier till B-aktier får du således möjlighet att ta del av de nya villkoren. B-aktien har i övrigt motsvarande villkor som A-aktien. 

Du som äger A-aktier i SBF Bostad kommer att få ett erbjudande i anslutning till att anmälningsperioden öppnar den 13 mars 2023. Du behöver svara på det erbjudandet senast den 31 mars 2023. 

Du som äger A-aktier i SBF Bostad kommer att få ett erbjudande i anslutning till att anmälningsperioden öppnar den 13 mars 2023. Du behöver svara på det erbjudandet senast den 31 mars 2023. 

Under anmälningsperioden meddelar du din bank eller depåinstitut ditt nya val. Har du ett VP-konto kontaktar du Hagberg & Aneborn. Efter den 31 mars 2023 kan du inte ändra ditt val. Anmälan är bindande.

Då behåller du dina A-aktier. Nästa inlösentillfälle är 2028. Observera att det finns risker förenat med att inte svara på erbjudandet, se Information om risker i Informationshandlingen.

Det är respektive beskattningsregler för din depå eller försäkringslösning som styr villkoren. För fullständig information om hur du kan komma att påverkas, kontakta Skatteverket eller en skatterådgivare.

Om du har ditt innehav på ett VP-konto kommer aktierna att spärras när Hagberg & Aneborn erhållit din acceptsedel dvs. du kan inte handla med dem. Har du en depå bör du kontrollera med din bank eller förvaltare i vilket skede aktierna spärras. Läs mer under Villkor och anvisningar i Informationshandlingen.

Substansvärdet kan förenklat beskrivas som värdet på bolagets tillgångar minus bolagets skulder. Värdet på bolagets tillgångar (fastigheterna) bestäms genom en värderingsprocess. Värdet på fastigheterna kan gå upp eller ned, bland annat beroende på utvecklingen på fastighetsmarknaden. När en fastighet avyttras ändras substansvärdet till att reflektera det faktiska priset vid försäljning. Det innebär att om fastigheter avyttras till ett högre pris än värdering går substansvärdet upp. På samma sätt går substansvärdet ned om fastigheter avyttras till ett lägre pris än värdering. En A-aktie och en B-aktie har alltid exakt samma substansvärde per aktie.

Substansvärdet uppdateras en gång per kvartal. Vid utgången av Q4 2022 var substansvärdet 12 100 kr per aktie.

Substansvärdet är ett mått på bolagets tillgångar minus bolagets skulder (se ovan). Aktiekursen är något annat. Den sätts på en fri marknad och bestäms av vilka köpare och säljare av aktien som finns för stunden. Ibland är det många som vill sälja samtidigt, kanske för att ett dödsbo måste avyttra aktier eller av någon annan anledning. Om det inte finns lika många köpare i det ögonblicket kan kursen gå ned. Om många i stället vill köpa aktien samtidigt kan kursen gå upp. Inlösen och substansvärde påverkas inte av hur aktiekursen fluktuerar.

Värdet på de underliggande tillgångarna är den samma. Priset på börsen styrs av utbud och efterfrågan samt köpare och säljares tro på marknaden. Det kan medföra att kursen skiljer sig åt över tid.

Hur lång tid inlösenförfarandet tar och när du får dina pengar utbetalda är beroende av hur många som väljer att lösa in. Om ett mindre antal väljer att lösa in går inlösenförfarandet generellt sätt snabbare än om fler väljer att lösa in. Det beror på att fonden kan behöva avyttra fastigheter om ett större antal investerare väljer att lösa in sina aktier samtidigt. Inlösen sker till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställande av inlösen. Notera att det substansvärdet kan skilja sig från det substansvärde som gäller när du anmäler intresse för inlösen.

Det beror på hur många som väljer att lösa in och hur snabbt eventuell försäljning av fastigheter kan genomföras. Utifrån aktieägarnas intresse behöver skyndsamhet balanseras med möjlighet att sälja fastigheter till en skälig värdering.

Inlösenkursen står i relation till värdet på tillgångarna i fonden vid inlösentillfället. Från sista anmälningsdag, fram till dess att inlösen verkställs, kan fondens fastigheter öka eller minska i värde, samtidigt som försäljningar kan ske under eller över senaste värdering. Båda påverkar den kurs till vilken inlösen sker, och därför är det inte möjligt att fastställa inlösenkursen tidigare.

Vi förstår att det är en utmaning även om det inte är unikt för denna fond. Utgå från din tro på marknaden, din samlade ekonomiska situation och ta hjälp av en rådgivare om du önskar vägledning.

Vi för löpande dialog med mäklare, potentiella köpare och andra intressenter. Det ger oss möjlighet att följa utvecklingen på marknaden och tidigt fånga upp signaler om vad potentiella köpare söker för objekt. I bland görs en affär direkt med en partner och vid andra tillfällen läggs en fastighet, eller ett fastighetsbestånd, ut publikt för försäljning.

Inför en eventuell försäljning värderar vi de enskilda fastigheterna utifrån ett flertal faktorer. Det handlar exempelvis om fastighetens förmåga att bidra positivt till fondens avkastning (yield), den generella utvecklingen på orten där fastigheten finns samt vår egen förankring till orten och därmed möjlighet att nå stordriftsfördelar genom mer effektiv förvaltning mellan närliggande fastigheter. 

Vi värderar våra fastigheter kvartalsvis och har således en indikation på dess marknadsvärde, även om det slutliga priset bestäms i överenskommelse mellan köpare och säljare. 

Vilka fastigheter som eventuellt kommer att säljas i samband med inlösenprocessen beror på hur många som väljer att lösa in i kombination med ovan beskrivna faktorer. 

I anslutning till varje kvartalsbokslut, dvs fyra gånger per år, görs en marknadsvärdering av våra fastigheter. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset där en köpare och säljare kan mötas på en öppen marknad – utan tidspress, partsrelationer eller tvång. Värderingen kan antingen göras av extern, oberoende, part eller internt. I båda fallen utgår bedömningen från en omfattande analys av både data och tillsyn av fastighetsbeståndet. Faktorer som beaktas vid värdering är allt från fastigheternas driftnetto (hyresintäkter minus kostnader), dess fysiska skick till generella marknadsförhållanden så som ränteläge. 

Har du generella frågor om fonden kontaktar du oss. Önskar du råd och vägledning inför kommande val kontaktar du din rådgivare. Har du praktiska frågor i samband med svar på erbjudandet kontaktar du din bank eller depåinstitut, eller Bolagets ombud Hagberg & Aneborn.

Denna information riktar sig till dig som ägare av A-aktier i SBF Bostad AB (publ).

Informationen uppdateras löpande och syftar till att översiktligt besvara vanligt förekommande frågeställningar i samband med omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier.

Senast uppdaterad 2023-03-02

Viktig information

Anmälningsperiod: 13-31 mars 2023

Denna informationshandling beskriver erbjudandet i sin helhet. Vi uppmanar dig att läsa hela handlingen för att du ska få en bra bild av möjligheter, risker och annat som är viktigt att känna till.

För fullständiga villkor se även tidigare Prospekt och Bolagsordningen. Här kan du ta del av Bolagets Finansiella information

Anmäl dig till våra träffar

Missa inte att anmäla dig till våra digitala träffar där du som ägare av A-aktier i SBF Bostad får mer information inför kommande val. Välkommen!

Acceptsedel VP-konto

Har du dina aktier registrerat på ett VP-konto kan du använda denna acceptsedel för att svara på erbjudandet. 

Observera att du alltid ska svara till den aktör som skickat dig erbjudandet, det vill säga din bank, ditt depå-institut eller Hagberg & Aneborn.