Omvandling & inlösen

Vill du fortsätta att äga hyresbostäder på attraktiva tillväxt- och pendlingsordet i Sverige?

Toppen! Under 2023 har du som ägare av A-aktier möjlighet att omvandla dessa till B-aktier. Det innebär att du får del av nya, flexiblare, villkor med årlig inlösenprocess från och med 2024.

SBF Bostad har som målsättning att leverera en trygg och stabil avkastning över tid. Det sker genom att vi investerar i svenska hyresbostäder, en tillgång med säkra kassaflöden och begränsad risk. Sedan starten 2016 har SBF Bostad genererat en totalavkastning om 42,3%*. En stor del av det är löpande utdelning om 2-3% per år.

Vill du i stället lösa in dina A-aktier så finns möjlighet att anmäla intresse för det under 2023. Inlösen av aktier sker till det substansvärde (NAV) som gäller vid inlösentillfället.

Vad är skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie i SBF Bostad?

B-aktien skapades för att ge dig som investerare mer flexibla villkor. Framför allt är det möjligheten till årlig inlösenprocess som utmärker B-aktien och gör den mer flexibel. Som ägare av A-aktier finns den möjligheten vart femte år. Vid omvandling av A-aktier till B-aktier får du således möjlighet att ta del av de nya villkoren.

Vad innebär substansvärde (NAV)?

Substansvärdet kan förenklat beskrivas som värdet på bolagets tillgångar minus bolagets skulder. Värdet på bolagets tillgångar (fastigheterna) bestäms genom en värderingsprocess. Värdet på fastigheterna kan gå upp eller ned, bland annat beroende på utvecklingen på fastighetsmarknaden. När en fastighet avyttras ändras substansvärdet till att reflektera det faktiska priset vid försäljning. Det innebär att om fastigheter avyttras till ett högre pris än värdering går substansvärdet upp. På samma sätt går substansvärdet ned om fastigheter avyttras till ett lägre pris än värdering. En A-aktie och en B-aktie har alltid exakt samma substansvärde per aktie.

Substansvärdet uppdateras en gång per kvartal. Vid utgången av Q3 2022 var substansvärdet 12 800 kr per aktie.

Hur går inlösenprocessen till?

Vår avsikt är att du som äger A-aktier i SBF Bostad kommer att få ett erbjudande under första kvartalet 2023 där du kan välja om du vill lösa in dina A-aktier eller om du vill omvandla dessa till B-aktier. Hur lång tid inlösenförfarandet tar och när du får dina pengar utbetalda är beroende av hur många som väljer att lösa in. Om ett mindre antal väljer att lösa in går inlösenförfarandet generellt sätt snabbare än om fler väljer att lösa in. Det beror på att fonden kan behöva avyttra fastigheter om ett större antal investerare väljer att lösa in sina aktier samtidigt. Inlösen sker till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställande av inlösen. Notera att det substansvärdet kan skilja sig från det substansvärde som gäller när du anmäler intresse för inlösen.

Hur skiljer sig aktiekursen från substansvärde?

Substansvärdet är ett mått på bolagets tillgångar minus bolagets skulder (se ovan). Aktiekursen är något annat. Den sätts på en fri marknad och bestäms av vilka köpare och säljare av aktien som finns för stunden. Ibland är det många som vill sälja samtidigt, kanske för att ett dödsbo måste avyttra aktier eller av någon annan anledning. Om det inte finns lika många köpare i det ögonblicket kan kursen gå ned. Om många i stället vill köpa aktien samtidigt kan kursen gå upp. Inlösen och substansvärde påverkas inte av hur aktiekursen fluktuerar.

 

*Q3 2022