Är du intresserad av att investera? Gå till sbffonder.se

Är du hyresgäst? Gå tillsbfboservice.se

Bolagsordning

SBF Bostad AB (publ)

org. nr. 559056-4000


§ 1. Firma

Bolagets firma är SBF Bostad AB (publ). Bolaget är publikt.

§2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§3. Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 750 och högst 35 000. 

§ 6. Aktieslag

Aktierna kan utges i två serier, stamaktier och aktier serie A.

Stamaktie medför 10 röster per aktie och aktie serie A medför 1 röst per aktie.

Stamaktier och aktier serie A kan i vardera serien ges ut till högst det antal som motsvarar 100 % av aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontant- och kvittningsemission, ska innehavare av aktier av viss serie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker i subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Stamaktier och aktier serie A ska inte äga lika rätt till bolagets resultat.

§ 7. Preferens vid likvidation

Vid bolagets likvidation ska stamaktierna vara efterställda aktierna serie A på så sätt att de inte tillskiftas några tillgångar innan aktierna serie A tillskiftats ett belopp motsvarande dess teckningskurs, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde. Därefter ska bolagets tillgångar fördelas proportionerligt med fördelning 20 % på stamaktierna och 80 % på aktier av serie A.

§ 8. Inlösen av aktier

Aktierna serie A omfattas av inlösenförbehåll i enlighet med bestämmelserna i § 10. För det fall utskiftning av bolagets tillgångar sker genom inlösen ska principerna i punkt 7 ovan analogivis äga tillämpning.


§ 9. Preferens vid utdelning

1. Varje aktie av serie A har rätt till utdelning motsvarande den genomsnittliga räntan för 90 dagars statsskuldväxlar under det föregående räkenskapsåret multiplicerat med genomsnittlig teckningskurs.

2. Utdelning i enligt ovan ska bara ske i den mån bolagets resultat förslår till sådan utdelning. För det fall bolagets resultat inte räcker till ska den ovan angivna räntesatsen justeras till sådan nivå att utdelning medges.

3. Efter utdelning i enlighet med punkt 1, och i förekommande fall punkt 2, ovan jämte eventuellt ackumulerade belopp som inte tidigare kunnat delas ut, ska det (eventuella) återstående belopp som styrelsen föreslagit för utdelning fördelas med 20 % på stamaktierna och 80 % på aktierna serie A.

§ 10. Inlösenförbehåll

Bolagets aktiekapital kan minskas genom inlösen av aktier serie A i enlighet med aktiebolagslagens 20 kap. 31 §. Inlösenbeloppet ska motsvara aktiernas teckningskurs, justerat för eventuell sammanläggning, split, fondemission eller andra förändringar i aktiernas kvotvärde.


§ 11. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


§ 12. Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. 


§ 13. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad for mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


§ 14. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. val av ordförande vid stämman;

2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. godkännande av dagordning;

1. 4. val av en eller två justeringsmän när sådan måste utses;

5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

1. 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncern redovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. beslut

(a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;

8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;

9. val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant;

10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.


§ 15. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.


§ 16. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

__________________________

Fastställd på årsstämma den 12 april 2019

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.