Företrädesemission

Teckningsperiod:
21 november - 6 december 2023

Vi tror på hyresbostäder över tid – gör du också det?
Du som äger A- eller B-aktier i SBF Bostad eller är en potentiella ny aktieägare erbjuds att delta i Företrädesemissionen avseende aktier i serie B till de villkor som framgår nedan. Detta är en unik möjlighet att teckna dig för aktier i SBF Bostad till ett rabatterat pris mot NAV.

Villkor i korthet

Teckningsperiod

Volym

Företrädesrätt


Rabatt

Teckningskurs

21 november – 6 december 2023

216 209 500 kr
Motsvarande aktiekapital om 1 330 520

Ägare av B-aktie har primär företrädesrätt: Tre (3) befintliga aktier berättigar till en (1) teckningsrätt och varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i SBF Bostad AB (publ).

Ägare av A-aktier och B-aktier har subsidiär rätt till teckning av B-aktien: Allokering sker efter utfallet av det primära företrädet står klart, men innan övriga eller garanter får tilldelning.

~ 30 procent under NAV Q3 2023 

6 500 SEK

Här hittar du mer information om erbjudandet och fonden

Har du frågor om den pågående företrädesemissionen är du välkommen att kontakta oss!

SBF Bostad: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder 

SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.

Juridisk struktur

Fondförvaltaren, tillika, moderbolaget, SBF Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2015 och lyder under lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, LAIF.

Om aktien

SBF Bostad erbjuder två typer av aktier, A-aktie och B-aktie. A-aktien noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016 och handlas under kortnamnet SBFBO A. A-aktien ger möjlighet till inlösen var femte år från och med 2023. B-aktien noterades den 24 maj 2022 på samma handelsplats och handlas under kortnamnet SBFBO B. B-aktien har motsvarande rättigheter som A-aktien men ger möjlighet till årlig inlösen med start 2024.

Företrädesemissionen sker i B-aktien. 

Bolaget har idag över 1.500 aktieägare. Mangold Fondkommission AB är utsedd till Bolagets likviditetsgarant och ställer dagligen köp-, och säljkurser. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB.

NGM Nordic AIF, ISK och kapitalförsäkring

Aktien är noterad på den reglerade marknadsplatsen, NGM Nordic AIF, och kan placeras på depå, ISK eller i kapitalförsäkring. Kontakta din bank, försäkringsrådgivare eller oss för mer information.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka
och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen utgör inte till någon del finansiell rådgivning eller annan typ av rådgivning och ska inte ses som en rekommendation om att investera eller köpa/sälja aktien. Investerare uppmanas att noggrant utvärdera informationen om erbjudandet  och Bolaget för att bilda sig en egen uppfattning om detta inför ett investeringsbeslut.