Nu öppnar teckningsperioden för företrädesemission i SBF Bostad AB (publ)

Den 10 november offentliggjorde SBF Bostad ett erbjudande om Företrädesemission till 30 procent rabatt mot NAV, vilket motsvarar en teckningskurs på 6 500 kronor. I dag, 21 november, öppnar teckningsperioden som sträcker sig till den 6 december 2023. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier till 30 mkr, dvs 14 procent av Företrädesemissionen.

Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget kapital för att stärka balansräkning och positionera Fonden för framtiden. Emissionslikviden avses användas till amortering av befintliga lån, vilket ger lägre räntekostnader, samt för att stärka Bolagets likviditet. En mindre andel planeras att användas till värdeskapande åtgärder i befintligt fastighetsbestånd.

Villkor i korthet

Teckningsperiod: 21 november – 6 december 2023

Volym: 216 209 500 kr

Företrädesrätt: Ägare av B-aktie har primär företrädesrätt: Tre (3) befintliga aktier berättigar till en (1) teckningsrätt och varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
Ägare av A-och B-aktier har subsidiär rätt till teckning av B-aktien: Allokering sker efter utfallet av det primära företrädet står klart, men innan övriga eller garanter får tilldelning.

Rabatt: ~30% under NAV Q3 2023

Teckningskurs: 6 500 kr per aktie

Varför investera i hyresfastigheter just nu?

  • Modellen hyreshöjning överstigande inflation. Modellen för hyressättning tar höjd för historisk inflation och kompenserar över tid.
  • Låg risk för vakans. Hög efterfrågan och lågt utbud av bostäder. Bostadsbrist och avstannat bostadsbyggande förstärker obalansen mellan utbud och efterfrågan.
  • Potentiella räntesänkningar. Lägre kostnader och högre fastighetsvärde.

Bolaget informerar närmare om erbjudandet via digitala investerarträffar. För mer information om datum och anmälan, klicka här.

Viktig information
För att kunna erbjuda investerare ett rabatterat pris mot NAV krävs att en Företrädesemission görs i stället för en publik nyemission som Bolaget vanligen använder sig av. Bolaget har beslutat att sammanställa information om erbjudandet i sin helhet i en Informationshandling som bifogas detta pressmeddelande samt återfinns på Bolagets hemsida. Detta för att säkerställa en god informationsgivning om erbjudandet, som är undantaget Prospektförordningens tillämpningsområde enligt artikel 1.2 a) i Prospektförordningen mot bakgrund av att erbjudandet avser andelar som emitteras av ett företag för kollektiva investeringar som inte är av sluten typ. Erbjudandet eller informationshandlingen har därav inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.