Ägarförändring i SBF Management AB – ingen förändring av verksamheten i SBF Bostad AB (publ)

SBF Management AB grundades 2003 av Lars Swahn och Carl Rosenblad och ägs, genom bolag och privat, av de tre ägarna Lars Swahn (50%), Carl Rosenblad (49,99%) och Carl Adam Rosenblad (0,01%).

De tre ägarna har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal om försäljning av 100 procent av aktierna i SBF Management AB till det börsnoterade bolaget Consilium AB (publ). Familjen Rosenblad är huvudägare i Consilium AB (publ), vilket borgar för en fortsatt kontinuitet i ägandet av SBF Management AB.

Ägarförändringen i SBF Management AB kommer inte att påverka verksamheten i SBF Bostad AB (publ), som drivs vidare utifrån tidigare fastställd strategi och verksamhetsplan.

Transaktionen är villkorad av bolagsstämmobeslut i Consilium AB samt godkännande av Finansinspektionen. Dessa villkor beräknas vara uppfyllda under första halvåret 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 november 2020, kl. 08:50 CET.

SBF Bostad Press 201127