Här återbrukas prefabricerade betongelement i nya byggnader

Under modern tid har betong varit världens mest använda byggmaterial, men har en betydande miljöpåverkan. I Europa byggs många betongbyggnader med prefabricerade betongelement, vilket också gör att betong står för majoriteten av både byggmaterial och rivningsavfall.

Det nya, internationella projektet ReCreate har som mål att inom ramen för en ekonomiskt lönsam affärsmodell ta reda på hur använda betongelement kan demonteras utan att skadas, för att kunna återanvändas i nya byggnader. Det fyraåriga projektet har beviljats 12,5 miljoner euro från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

–Projektet kommer att utveckla och sprida metoder för att säkerställa kvaliteten och hållbarheten i hela återbruksprocessen, från demontering till nybyggnad. KTH:s del av projektet kommer att fokusera på att lokalisera och katalogisera byggelementen, digitalisering, design och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, säger Erik Stenberg, lektor i arkitektur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, som leder projektet i Sverige.

Läs mer här >>