Korrigering av angivna veckodagar i nedanstående pressmeddelande som offentliggjordes den 16 februari 2021. Datum var korrekta.

SBF Bostad AB (publ) offentliggör verkställande av uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 15 februari 2021, fattat beslut om att verkställa uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i fem aktier av samma slag (aktiesplit 5:1). Kvotvärdet för såväl stamaktier (AK) som aktier av serie A (AKA) ändras därmed från 200 kronor till 40 kronor per aktie. Processen samordnas med emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkomission AB, Euroclear Sweden AB och NGM Nordic AIF, där aktien av serie A (AKA) är noterad.

Följande datum har fastställts:

Fredagen den 19 februari 2021 – sista handelsdag före split med befintligt ISIN-nummer SE0008213326.

Måndagen den 22 februari 2021 – första handelsdag efter split med nytt ISIN-nummer SE0015657622.

Tisdagen den 23 februari 2021 – avstämningsdag för uppdelning hos Euroclear Sweden AB.

Onsdagen den 24 februari 2021 – uppdelade aktier bokförs på VP-konton och depåer.

Torsdagen den 25 februari 2021 – Euroclear Sweden AB skickar VP-avier som redovisar uppdelningen.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, onsdagen den 17 februari 2021 kl. 12.40.