Årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, (”Bolaget”) kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, tisdagen den 20 april 2021 kl. 11.00.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronavirus (covid-19) kommer Bolaget att erbjuda webbaserat deltagande. Vid anmälan erhålles information och instruktioner. Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp, bör inte deltaga fysiskt utan rösta via ombud eller deltaga via det webbaserade alternativet. Som försiktighetsåtgärd arrangeras inget mingel i samband med stämman och Bolaget uppmanar alla att noggrant följa instruktioner och restriktioner från myndigheter vid tidpunkten för stämman.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per måndagen den 12 april 2021. Anmäl deltagande på stämman till Bolaget senast fredagen den 16 april 2021. Anmälan kan göras till kirsi.siegfrids@sbffonder.se eller skriftligen till SBF Bostad AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman. Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 14 april 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Förslag till beslut om ”Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag”
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 13. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
 14. Fastställande av arvode åt Bolagets revisor
 15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
 16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 17. Val av revisor
 18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 19. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 300 kronor lämnas per aktie av serie A och att ingen utdelning lämnas till stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning. Vänligen notera att aktiesplit 5:1 har genomförts i februari 2021. För fullständig information hänvisas till årsredovisningen för 2020. Torsdagen den 22 april 2021 föreslås som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 27 april 2021.

Punkt 11: Bolaget har inga anställda, utan förvaltas av SBF Management AB. Mot bakgrund därav föreslås Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag att lyda; ”Utöver av stämman beslutat styrelsearvode till styrelsens oberoende ledamot, utgår ingen ersättning varken till verkställande direktören eller andra personer.”

Punkt 12: Godkännande av ersättningsrapport. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13 och 14: SBF Management AB föreslår att arvode om 100 000 (etthundratusen) kronor per år skall utgå till oberoende ledamot Per-Åke Eliasson och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 och 16: SBF Management AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av Per-Åke Eliasson (ordförande) och Johan Grevelius till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget. Till ny ordinarie styrelseledamot i Bolaget föreslås Martin Sersé (t.f. CFO i koncernen).

Punkt 17: Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som Bolagets revisor och KPMG AB har meddelat att Mattias Lötborn utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till Bolaget.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

 • Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 • Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 • Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 • Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.
 • Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i punkterna 18 och 19 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se, under minst tre veckor innan stämman och dagen för stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till;
25 000 stamaktier med tio röster per aktie och 64 970 aktier av serie A med en röst per aktie, vilket totalt utgör 89 970 aktier och 314 970 röster. Bolaget innehar fem egna aktier.

____________________

Stockholm i mars 2021

SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 18 mars 2021 kl. 12.35.