Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Summering av perioden 1 januari till 30 september 2023

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 949 100 KSEK (3 473 160).
  • Hyresintäkterna ökade med 14,0% till 172 252 KSEK (151 073).
  • Driftnettot ökade med 16,5% till 107 187 KSEK (92 035).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -338 636 KSEK (-137 262).
  • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -1 355 SEK (-732)
  • Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -2 326 SEK (-1 010).
  • NAV per A- och B-aktie uppgick till 9 200 SEK (12 800).

Under tredje kvartalet 2023 har SBF Bostad tecknat avtal om försäljning av en fastighetsportfölj i Ystad till ett överenskommet fastighetsvärde om 84,4 miljoner kronor. Fastigheterna frånträddes den 29 september. Per den 30 september 2023 ägde SBF Bostad genom helägda dotterbolag 93 fastigheter med 2 320 lägenheter och 186 lokaler med en totalyta om 182 776 kvm. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Borås, Helsingborg, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Skellefteå, Staffanstorp, Tranås, Trelleborg, Årjäng och Åstorp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 10 november offentliggjorde SBF Bostad AB (publ) ett erbjudande om företrädesemission motsvarande 216 Mkr med teckningsperiod 21 november till 6 december 2023. Företrädesemissionen sker till 30 procent rabatt mot NAV, vilket motsvarar en teckningskurs på 6 500 kronor. Syftet med företrädesemissionen är att tillföra Bolaget kapital för att stärka balansräkningen och positionera fonden för framtiden. Bolaget har ingått avtal om emissionsgarantier samt teckningsåtagande avseende företrädesemissionen uppgående till cirka 30 mkr. Läs mer om erbjudandet här.

Inlösen av A-aktier
Bolaget arbetar enligt den tidigare kommunicerade tidsplanen avseende inlösenprocessen, det vill säga att hantera inlösenförfarandet inom tolv (12) månader, från det att anmälningstiden gick ut och Bolaget kommunicerade kring resultatet den 4 april 2023. Inlösen kommer slutligen att ske till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställandet av inlösen. Verkställandet sker efter att Bolagets tillgångar värderats och kapital frigjorts.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2023: 2024-02-22

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande onsdag den 29 november 2023, kl. 15.15.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.