EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2019

  • Nettoandelsvärde, EPRA NAV, för en A-aktie uppgick per den 31 december 2019 till 54 120 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2019 till drygt 947 miljoner kronor*.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 27 januari 2020. Extern fastighetsvärdering har genomförts av JLL. Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

* Efter att tidigare aviserade fastighetsförvärv i Hörby och Huskvarna har tillträtts, beräknas fastighetsbeståndets marknadsvärde vid utgången av Q1/2020 uppgå till närmare 1,2 miljarder kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 januari 2020, kl. 15.15.