EXTRA BOLAGSSTÄMMA i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 10 oktober 2019. Anmäl deltagande till stämman senast fredagen den 11 oktober 2019. Anmälan kan göras skriftligen till SBF Bostad AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till kirsi.siegfrids@sbffonder.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 10 oktober 2019, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängden
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelse
  8. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

Punkt 7:

På årsstämman den 12 april 2019 beslöts att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och till ordinarie ledamöter valdes Per-Åke Eliasson, Daniel Gorosch och Johan Grevelius. Johan Grevelius har meddelat att han önskar avgå som styrelseledamot eftersom han lämnar konsultuppdraget som Kapitalmarknadschef i koncernen. Styrelsen föreslår därför att Jonas Berg, som är CFO i koncernen, skall väljas till ordinarie styrelseledamot. Enligt årsstämmans beslut skall arvode med kronor 15 000 (femtontusen) per år utgå till Per-Åke Eliasson och inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Kallelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.sbfbostad.se, under minst tre veckor innan stämman samt på stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Aktier

Fördelning av utgivna aktier; Stamaktier (AK) 2 500 aktier med 10 röster per aktie samt A-aktier (AKA) 8 524 aktier med 1 röst per aktie.

____________________

Stockholm i september 2019

SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Vd Daniel Gorosch försorg för offentliggörande onsdagen den 18 september 2019 kl. 14.30.