EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Aktieägarna i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ), org. nr. 559056-4000, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, tisdagen den 13 december 2016 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 7 december 2016. Anmäl gärna deltagande på stämman till bolaget senast onsdagen den 7 december 2016. Anmälan kan göras skriftligen till Svenska Bostadsfonden 14 AB, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till sbf14@svenskabostadsfonden.se. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 7 december 2016, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängden
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av A-aktier.
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7:

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier i bolaget mot kontant betalning. Nyemissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal A-aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stämmohandlingar

Kallelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats, www.svenskabostadsfonden.se/sbf14, under minst tre veckor innan stämman samt på stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Aktier

Fördelning av utgivna aktier: Stamaktier (AK) 2 500 aktier med 10 röster per aktie samt A-aktier (AKA) 1 244 aktier med 1 röst per aktie.

____________________

Stockholm i november 2016

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Styrelsen

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 16 november 2016, kl. 16.03.