Förändring av antalet A-aktier respektive B-aktier i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) erbjöd samtliga A-aktieägare under första kvartalet 2023 att omvandla sina A-aktier till B-aktier eller att lösa in sina A-aktier i linje med fondens villkor.

Efter omvandlingen registrerades totalt 80 278 nya B-aktier hos Bolagsverket i april 2023. Motsvarande antal A-aktier har makulerats. Förändringen medför inte någon ändring av det totala antalet aktier eller röster i Bolaget. Per den 28 april 2023 uppgick antalet aktier till 166 468 varav 50 000 utgör stamaktier. Efter omvandlingen uppgår antalet A-aktier till 21 912 och antalet B-aktier till 94 556. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår fortsatt till 616 468 varav stamaktier motsvarar 500 000 röster, A-aktier 21 912 röster och B-aktier 94 556 röster.

Bolaget informerar även om en rättelse av tidigare lämnad information i pressmeddelande den 4 april 2023 samt 27 april 2023. Korrekt antal aktier som anmälts för inlösen är 12 804, det vill säga 129 färre än vad som tidigare kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.