Förändring av antalet A-aktier respektive B-aktier i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) erbjöd samtliga kvarvarande A-aktieägare som inte anmält sina A-aktier för inlösen att under andra kvartalet 2023 omvandla sina A-aktier till B-aktier.

Efter omvandlingen registrerades totalt 5 233 nya B-aktier hos Bolagsverket. Motsvarande antal A-aktier har makulerats. Förändringen medför inte någon ändring av det totala antalet aktier eller röster i Bolaget. Per den 31 juli 2023 uppgick det totala antalet aktier fortsatt till 166 468 varav 50 000 utgör stamaktier. Efter omvandlingen uppgår antalet A-aktier till 16 679, varav 12 804 är anmälda för inlösen, och antalet B-aktier till 99 789. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår fortsatt till 616 468 varav stamaktier motsvarar 500 000 röster, A-aktier 16 679 röster och B-aktier 99 789 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.