Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under mars/april 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I maj 2020 har 236 A-aktier till ett värde av 12 626 000 kronor registrerats, emitterats och levererats till investerarna.

Per den 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 12 138, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 9 638 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 34 638 varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 9 638 röster.

SBF Bostad har idag ett bestånd av hyresfastigheter vars värde uppgår till drygt 1,1 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 84 000 kvadratmeter och fastigheterna som Bolaget idag äger är belägna i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå och Ystad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.greveliuis@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skylldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 29 maj 2020 kl. 08.00.