Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november och december 2023 en företrädesemission av aktier i serie B. Totalt har 10 969 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2023. Teckningskursen i företrädesemissionen var 6 500 kronor per aktie, vilket motsvarar 30 procent rabatt mot NAV Q3 2023.

Per den 29 december 2023 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 177 437, varav 50 000 aktier utgör stamaktier, 16 676 A-aktier och 110 758 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 627 437 varav stamaktier motsvarar 500 000 röster, A-aktier 16 676 röster och B-aktier 110 758 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79, eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-6282192. Du kan även besöka Bolagets hemsida på www.sbffonder.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande fredag den 29 december 2023, kl 09.23.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.