Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 626 550 KSEK (441 400)
  • Hyresintäkterna ökade med 30 % till 19 809 KSEK (15 279)
  • Driftnettot ökade med 57 % till 11 115 KSEK (7 060)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 8 290 KSEK (-141)
  • periodens Resultat per A-aktie uppgick till 1 013,04 kronor (-29,73)
  • periodens Resultat per stam-aktie uppgick till 663,23 kronor (0,00)
  • epra NAV PER A-AKTIE 52 037 KRONOR (50 256)
  • Utdelning med 1 100 kronor per a-aktie utbetald enligt stämmobeslut

 

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 juni 2018.

Med ”Bolaget” eller ”SBF Bostad” avses SBF Bostad AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. Aktierna har ISIN-nummer SE0008213326. Aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

Allmänt om verksamheten

SBF Bostad skall äga och förvalta bostadshyresfastigheter och är uppsatt att fungera som en fastighetsfond i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder, LAIF. SBF Bostad förvaltas av SBF Management AB, som är en godkänd förvaltare av AIF-fonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 juni 2019 ägde SBF Bostad, genom helägda dotterbolag, 39 fastigheter med 544 lägenheter uppgående till en totalyta om 44 882 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby samt Skellefteå.

Väsentliga händelser under perioden

Under året har SBF Bostad genomfört två nyemissioner som totalt inbringat 151 268 KSEK. Under året har SBF Bostad förvärvat 14 fastigheter i Skellefteå och Laholm med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 10 009 kvm. Förvärven ger helårseffekter på resultatet först 2020.

Händelser efter periodens utgång

Den 1 juli 2019 förvärvades fastighetsbolag med fastigheter belägna i Kävlinge och Laholm, till ett sammanlagt fastighetsvärde av 69,3 MSEK. Den 20 augusti 2019 tecknades en avsiktsförklaring att förvärva ytterligare fastigheter i Borgholm och Ystad om sammanlagt 200 lägenheter och en totalyta om ca 16 000 kvm.

Kommande information

Bokslutskommuniké 2019     2020-02-28

kommentar från vd

Bolaget utvärderar kontinuerligt ytterligare fastighetsförvärv och genom en stadigt ökande fastighetsportfölj skapar vi också positiva synergieffekter i den löpande förvaltningen då vi kan uppnå stordriftsfördelar, vilket skapar ett bättre resultat.

Tillgången på attraktiva investeringsobjekt bedöms som fortsatt god och SBF Bostads avsikt är att förvärva ytterligare fastighetsbestånd under andra halvåret. Med fortsatt fokus på ytterligare förvärv och förvaltningsoptimering ser vi framemot att skapa ytterligare mervärde åt såväl våra hyresgäster som våra investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 augusti 2019, kl. 08.20.