Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 628 910 KSEK (2 173 202)
  • Hyresintäkterna ökade med 31% till 94 779 KSEK (72 229)
  • Driftnettot ökade med 28% till 53 915 KSEK (42 161)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -29 963 KSEK (127 661)
  • periodens Resultat per A- samt B-AKTIE uppgick till -228 SEK (1 493)
  • nav PER A- och b-AKTIE 14 150 SEK (13 200)
  • Utdelning med 350 sek per a-aktie utbetald enligt stämmobeslut

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 juni 2021.

Med ”Bolaget” eller ”SBF Bostad” avses SBF Bostad AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. A-aktierna har ISIN-nummer SE0015657622 och handlas under kortnamnet SBFBO A. B-aktierna har ISIN-nummer SE0017565344 och handlas under kortnamnet SBFBO B.

Allmänt om verksamheten

SBF Bostad är ett aktiebolag som utifrån sin fondliknande struktur kategoriseras som en alternativ investeringsfond (AIF) enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) och erbjuder direktinvesteringar i svenska bostadshyresfastigheter. SBF Bostad förvaltas av SBF Fonder AB, som står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 juni 2022 ägde SBF Bostad, genom helägda dotterbolag, 94 fastigheter med 2 392 lägenheter och 199 lokaler med en totalyta om 187 806 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Rockneby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Tranås, Trelleborg, Ystad, Årjäng och Åstorp.

Väsentliga händelser under perioden

På extra bolagsstämma den 29 mars 2022 fattades beslut om ändring av bolagsordning, som innebär införande av nytt aktieslag av serie B, som har noterats på NGM Nordic AIF. Under perioden har SBF Bostad genomfört två nyemissioner av B-aktier varav en har registrerats av Bolagsverket under perioden. Emissionen som registrerades inbringade 175 377 KSEK varav emission av stamaktier inbringade 1 000 KSEK. Totalt har fonden tagit in 1 316 857 KSEK i kapital sedan start. Under perioden har fonden förvärvat 25 fastigheter belägna i Kalmar, Tranås, Årjäng och Skellefteå med en uthyrningsbar yta om 49 229 samt sålt en fastighet i Skellefteå med en uthyrningsbar yta på 270 kvm. I början av juni 2022 inleddes återköp av egna aktier vilket pressmeddelades den 7 juni.

Händelser efter periodens utgång

Efter periodens slut har Bolaget tecknat avtal om förvärv av en fastighet i Helsingborg för 50,5 MSEK. Under juli registrerades den andra emissionen avseende B-aktier, som genomfördes i juni 2022, av 1 984 B-aktier, som ökade aktiekapitalet med 79 KSEK och 28 887 KSEK i övrigt tillskjutet kapital, vilket summerar till 28 966 KSEK totalt.

Kommande information

Kvartalsbokslut avseende tredje kvartalet 2022                                                    2022-11-30

Bokslutskommuniké 2022                                                                                      2023-02-23

kommentar från vd

”SBF Bostad har under det senaste året gått från 2,2 miljarder kronor till drygt 3,6 miljarder kronor i fastighetsvärde. Ökningen beror dels på nyförvärv och dels på investeringar i befintliga fastigheter, men även på en gynnsam värdeutveckling under andra halvåret av 2021.

Under första halvåret av 2022 har marknaden varit mer avvaktande, främst i ljuset av högre räntor och ökad inflationstakt. En konservativ belåningsgrad och en diversifierad låneportfölj, samt kontinuerligt fokus på att ständigt förbättra vårt driftnetto, gör dock att SBF Bostad står väl rustat även när det blåser.

Vidare gör det rådande marknadsläget att tillgången på attraktiva investeringsobjekt bedöms som god och vi tror att hösten kommer att bjuda på många intressanta förvärvsmöjligheter.

Med fortsatt fokus på selektiva förvärv, samt kostnadssänkande och energibesparande investeringar ser vi framemot att skapa ytterligare mervärde åt såväl hyresgäster som investerare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Adam Rosenblad, VD och ledamot i SBF Bostad AB (publ), ca.rosenblad@sbffonder.se mobil 070 811 65 50 eller Linus Nilsson, Affärschef i SBF Fonder AB, linus.nilsson@sbffonder.se, mobil 070 016 36 67 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 22 augusti 2022, kl. 15.10.