Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Summering av perioden 1 januari till 30 juni 2023

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 036 570 KSEK (3 628 910).
  • Hyresintäkterna ökade med 19,2% till 112 936 KSEK (94 779).
  • Driftnettot ökade med 23,0% till 66 336 KSEK (53 915).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -325 827 KSEK (-29 963).
  • Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -2 272 SEK (-285).
  • NAV per A- och B-aktie uppgick till 9 350 SEK (14 150).

Under första halvåret 2023 har en fastighet frånträtts i Skövde till ett överenskommet fastighetsvärde om 96 000 KSEK. Per den 30 juni 2023 ägde SBF Bostad genom helägda dotterbolag 94 fastigheter med 2 386 lägenheter och 199 lokaler med en totalyta om 186 997 kvm. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Borås, Helsingborg, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Skellefteå, Staffanstorp, Tranås, Trelleborg, Ystad, Årjäng och Åstorp.

Inlösen och omvandling
Under början av 2023 erbjöds samtliga A-aktieägare i SBF Bostad AB möjlighet att anmäla intresse för att lösa in sina aktier i enlighet med fondens villkor, eller att omvandla dessa till B-aktier. Majoriteten (83,7 procent) valde att omvandla sina A-aktier till B-aktier. Under andra kvartalet erbjöds kvarvarande A-aktieägare, som inte anmält sina aktier för inlösen, en sista möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier. Resultatet av erbjudandet blev att ytterligare 5 233 aktier omvandlats till B-aktier.

Bolaget arbetar enligt den tidigare kommunicerade tidsplanen avseende inlösenprocessen, det vill säga att hantera inlösenförfarandet inom tolv (12) månader, från det att anmälningstiden gick ut och Bolaget kommunicerade kring resultatet den 4 april 2023. Inlösen kommer slutligen att ske till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställandet av inlösen. Verkställandet sker efter att Bolagets tillgångar värderats och kapital frigjorts.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens slut har Bolaget tecknat avtal om försäljning avseende fastigheten Ystad Schultz 4 och 5 till ett överenskommet fastighetsvärde på 84,4 Mkr. Frånträde sker den 29 september 2023.

Kommande rapporter
Delårsrapport Q3 2023: 2023-11-29
Bokslutskommuniké 2023: 2024-02-22

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande torsdag den 31 augusti 2023, kl. 10.55.

SBF Bostad AB (publ) – fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. Idag har SBF Fonder ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.