Kallelse till extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm, torsdagen den 7 mars 2024, kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan                    
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast onsdagen den 28 februari 2024, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 4 mars 2024. Anmälan kan göras per e-post till sbfbostad@sbffonder.se eller skriftligen till SBF Bostad AB (publ), Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast till och med den 1 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år från utfärdandedatum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Förslag till beslut avseende genomförandet av en uppdelning (split) av aktier och bemyndigande för styrelsen

8. Beslut om uppdelning av aktier (split) enligt § 7 och bemyndigande för styrelsen

9. Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen avseende antalet aktier

10. Beslut om ändringar i bolagsordningen avseende antalet aktier enligt § 9

11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Förslag till beslut avseende genomförandet av en uppdelning (split) av aktier:

Styrelsen föreslår att samtliga aktier i alla aktieslag, delas upp på sådant sätt att en (1) befintlig aktie i varje aktieslag ger tio (10) aktier i samma aktieslag (split motsvarande 1:10). Uppdelningen av aktier innebär att antalet aktier ökar från totalt 177 437 st till 1 774 370 st samt att varje akties kvotvärde minskar från 40 kr per aktie till 4 kr per aktie.  Skälet till uppdelningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelningen har registrerats vid Bolagsverket. Utöver detta föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen:

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslag i punkt 7 föreslår styrelsen nedan ändring i bolagsordningens § 5 Antal aktier.

Nuvarande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 87 500 och högst 350 000.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 875 000 och högst 3 500 000.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i punkt 10 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar
Kallelse och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se, tre veckor innan bolagsstämman. Fullmaktsformuläret kommer även att finnas tillgängligt på bolagsstämman.

För aktieägare som önskar få fullmaktsformuläret skickat till sig per post, kan få det kostnadsfritt genom att begära det till Bolaget och samtidigt uppge sin postadress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare har vid bolagsstämman rätt att begära upplysningar från styrelsen eller den verkställande direktören, under förutsättning att styrelsen anser att sådana upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Övrigt
Det totala antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen är 177 437 st, varav 50 000 utgör stamaktier med tio (10) röster per aktie, 16 679 utgör A-aktier med en (1) röst per aktie, och 110 758 utgör B-aktier med en (1) röst per aktie. Det totala antalet röster är 627 437 st. Bolagets innehav av egna aktier per denna dag uppgår till 1162 st A-aktier.

Stockholm i februari 2024

SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192, eller besök Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tisdag den 6 februari 2023, kl. 10.55.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har ca 4,5 miljarder kronor under förvaltning, 126 underliggande fastigheter med ca 3 600 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.