Kommuniké från årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 1 200 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny räkning. Måndagen den 27 april 2020 är avstämningsdag för utdelningen och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 april 2020.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av Per-Åke Eliasson (ordförande), Johan Grevelius och Jonas Berg till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2020.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Mattias Lötborn utsetts till ny huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande/oberoende ledamot och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Bemyndiganden

Årsstämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapital enligt § 17 i kallelsen samt om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att skapa likviditet i bolaget enligt § 18 i kallelsen.

Citat från VD Johan Grevelius

VD Johan Grevelius presentation om det gångna året kan sammanfattas med följande citat ”Enligt plan har tre nyemissioner genomförts under 2019  och sammanlagt har emissionerna inbringat närmare 200 miljoner, vilket har möjliggjort förvärv av ytterligare hyresfastigheter.  Idag uppgår värdet på fastigheterna till cirka 1127 miljoner kronor. Vår målsättning är att fortsätta ta in nytt kapital och utöka fastighetsbeståndet på väl valda tillväxtorter i Sverige”.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets

VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 .

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, torsdagen den 23 april 2020 kl. 13.30.