Kommuniké från årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 1 000 kronor lämnas per aktie av serie A och att 274 kronor lämnas per stamaktie, och att kvarvarande medel skulle balanseras i ny räkning. Måndagen den 28 maj 2018 är avstämningsdag för utdelningen och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 31 maj 2018.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Per-Åke Eliasson, Lars Swahn och Johan Grevelius till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2018.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor med Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 15 000 kronor till Per-Åke Eliasson och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Per-Åke Eliasson till styrelsens ordförande.

Bemyndiganden

Stämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapital enligt punkt 17 i kallelsen samt om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att skapa likviditet i bolaget enligt punkt 18 i kallelsen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Citat från VD Lars Swahn

VD Lars Swahns presentation om det gångna året kan sammanfattas med följande citat ” Vi är tillfreds med bolagets fortsatta utveckling. Enligt plan har tre nyemissioner genomförts under 2017 och fastigheter har till dags dato förvärvats till ett värde av ca 440 miljoner kronor. Vi arbetar vidare med att utöka fastighetsbeståndet på väl valda tillväxtorter i Sverige, och kommer därför att genomföra en nyemission, med teckningsperiod 28 maj till 15 juni 2018”.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018, kl. 16.15.