Kommuniké från extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Vd Johan Grevelius inledde extra bolagsstämman med att informera om introduktionen av ett nytt aktieslag av serie B, med möjlighet till årlig inlösen från och med 2024. Aktier av serie A kommer att kunna omvandlas till aktier av serie B för att åtnjuta samma inlösenmöjlighet i framtiden. Aktien av serie B kommer att noteras på NGM Nordic AIF, där aktien av serie A redan handlas. Huvudsakliga villkor för den första nyemissionen av aktier av serie B, med tilltänkt teckningsperiod 5 – 22 april 2022, presenterades enligt förslag i kallelsen.

Vid dagens bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Beslut om ändring av bolagsordning

Bolagsstämman fattade beslut om följande huvudsakliga ändringar i bolagsordningen; ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier, införande av nytt aktieslag av serie B, möjlighet till omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B, villkor om inlösen och vinstdelning samt ändring av anmälningsplikt till bolagsstämmor. Den nya bolagsordningen i sin helhet finns på bolagets hemsida www.sbfbostad.se/Bolagsstyrning/Bolagsordning.

Beslut om nyemission av aktier av serie B och av stamaktier

Enligt styrelsen förslag har bolagsstämman fattat beslut om nyemission av aktier av serie B (AK B). Emissionen vänder sig till allmänheten utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

 • Emissionen ska omfatta högst 35 000 aktier av serie B.
 • Emissionskursen är 14 500 kronor per aktie av serie B.
 • Minsta teckningspost är 10 aktier serie B á 14 500 kronor, vilket innebär 145 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 507 500 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 1 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningstiden är från och med den 5 april 2022 till och med den 22 april 2022.
 • Sista likviddag är den 5 maj 2022.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag av nyemitterade B-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 24 maj 2022.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och enligt de villkor som finns angivna i bolagsordningen.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
 • Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen.

Enligt styrelsens förslag har bolagsstämman fattat beslut om riktad nyemission av stamaktier (AK) till SBF Fonder AB (tidigare SBF Management AB) enligt nedanstående huvudsakliga villkor:

 • Emissionen ska omfatta högst 25 000 AK-aktier.
 • Emissionen är riktad till SBF Fonder AB, som är den enda ägaren av stamaktier (AK).
 • Emissionskurs är 40 kronor per stamaktie.
 • Emissionen kommer att öka aktiekapitalet med högst 1 000 000 kronor.
 • Teckning sker genom betalning, vilket ska ske senast den 29 april 2022.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och enligt de villkor som finns angivna i bolagsordningen.

Bemyndiganden

Enligt styrelsens förslag fattade bolagsstämman beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till Bolaget.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 29 mars 2022 kl. 12.05.