NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 september 2020

  • NAV per A-aktie uppgick per den 30 september 2020 till 55 120 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2020 till cirka 1,2 miljarder kronor.

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 30 oktober 2020.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

“SBF Bostad fortsätter att utvecklas väl. Under perioden har vi fortsatt att investera i befintliga fastigheter vilket vi bedömer kommer att ge utslag i värderingarna för 2020. Hyresfastigheter har, trots övriga utmaningar i samhället, visat på en fortsatt god värdeutveckling då effekterna av Covid-19 varit mycket begränsade. Tillgångsslaget hyresfastigheter har även denna gång visat sig stabilt, tryggt och förutsägbart i en osäker och volatil omvärld. Vår väldiversifierade fastighetsportfölj kommer efter tillträde av offentliggjorda förvärv av fastigheter i Borås, Kalmar, Karlskrona och Trelleborg under Q4/2020, att ha ett värde uppgående till 1,7 miljarder kronor med fastighetsbestånd på tolv orter i Sverige. Vi ser med tillförsikt fram mot återstoden av 2020,”, säger VD Johan Grevelius.

Förvaltarrapport för kvartal 3/2020 bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.seDenna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 oktober 2020, kl. 08.25.