NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2021

  • NAV per A-aktie uppgick per den 31 december 2021 till 14 950 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2021 till 2,938 miljarder kronor.

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens NAV ökade från 1,241 miljarder till 1,529 miljarder under kvartalet. Per aktie minskade dock NAV från 15 100 kronor till 14 950 kronor. Minskningen beror på utspädning efter den senaste emissionen samt på den justering som gjorts för förväntad latent skatt och transaktionskostnader.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 31 januari 2022. Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller VD för SBF Management AB, Carl Adam Rosenblad ca.rosenblad@sbffonder.se, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 31 januari 2022 kl. 18.45.