Nu öppnar sista anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier i SBF Bostad AB (publ)

Idag, 15 maj 2023, öppnar andra och därmed sista anmälningsperioden för omvandling av A-aktier till B-aktier i SBF Bostad AB (publ). Detta är ett erbjudande som Bolaget tidigare informerat om och som är riktat till kvarvarande A-aktieägare som inte redan valt att omvandla sina A-aktier till B-aktier eller anmält sina A-aktier för inlösen.

Under första kvartalet 2023 erbjöds samtliga A-aktieägare möjligheten att omvandla sina A-aktier till B-aktier eller att lösa in sina A-aktier i linje med fondens villkor. Majoriteten av A-aktierna anmäldes för omvandling till B-aktier. Endast 5,5 procent av det totala antalet aktier utgör numer A-aktier som inte är anmälda för inlösen. Nu ges kvarvarande A-aktieägare en sista möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier. Genom att omvandla A-aktier till B-aktier får investerarna möjlighet att ta del av nya, mer flexibla, villkor i form av möjlighet till årlig inlösenprocess. För A-aktier finns den möjligheten endast vart femte år (nästa inlösenprocess sker 2028). B-aktien har i övrigt motsvarande rättigheter som A-aktien.

Anmälningsperioden: 15 maj till 30 juni 2023

Översiktlig information om erbjudandet:

  • Innehavare av A-aktier i Bolaget erbjuds att frivilligt omvandla sina A-aktier till B-aktier
  • För varje (1) A-aktie i Bolaget erhålls (1) B-aktie
  • B-aktien ger rätt till årlig inlösenprocess från och med 2024
  • B-aktien har motsvarande rättigheter som A-aktien
  • Erbjudandet är den sista möjligheten att omvandla A-aktier till B-aktier
  • Anmälan är bindande

Med anledning av detta erbjudande har Bolaget upprättat en informationshandling som beskriver erbjudandet i sin helhet. Denna bifogas pressmeddelandet och finns tillgänglig på Bolagets hemsida. På Bolagets hemsida finns även vanligt förekommande frågor och svar samt övrig information i form av tidigare prospekt och finansiell information.

Besvara erbjudandet
Erbjudandet distribueras av den bank eller det depåinstitut som investeraren har sina A-aktier registrerade hos i enlighet med respektive värdepappersinstituts rutiner. I de fall aktierna är registrerade på ett VP-konto kommer erbjudandet distribueras av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Erbjudandet besvaras till den aktör som skickat erbjudandet. Observera att respektive bank eller depåinstitut kan ha valt ett tidigare sista svarsdatum för anmälan.

För ytterligare information
Vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad,
ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.