SBF Bostad AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare av A-aktier. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter.  Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN AV A-AKTIER (AKA):

 • Emissionen skall omfatta högst 10 000 A-aktier.
 • Emissionskursen är 12 000 kronor per A-aktie.
 • Minsta teckningspost är 10 A-aktier á 12 000 kronor, vilket innebär 120 000 kronor.
 • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 120 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
 • Teckningstiden är den 17 maj 2021 till och med den 4 juni 2021.
 • Sista likviddag är den 16 juni 2021.
 • Emissionen vänder sig till allmänheten.
 • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
 • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 30 juni 2021.
 • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.
 • Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen.

Bolaget, som bildades 2016, ingår i Svenska Bostadsfondens koncern som startade verksamheten 2003.  Bolagets portfölj av hyresbostäder har ett värde på cirka 2,1 miljarder kronor med fastighetsbestånd på fjorton orter i Sverige.

Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd och ser fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, torsdagen den 15 april 2021 kl. 10.40.